ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP, LEVERING EN INSTALLATIE VAN ZONNEPANELEN, THUISBATTERIJEN, WARMTEPOMPEN EN LAADPALEN

(VERSIE: 2022-07-18)

Artikel 1: Algemeen

1.1     Deze Algemene Voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) beheersen alle rechtsbetrekkingen (o.a. maar niet limitatief: offertes, overeenkomsten, bestellingen, bestelbonnen, facturen, leveringen, enz…) aangegaan met of uitgevoerd door Advanced Energy en de wederpartij in deze rechtsbetrekking hierna genoemd de Klant.

1.2     In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden inclusief bijlagen, zoals geldend op het moment van de samenwerking.
 • Advanced Energy: Advanced Energy.be BV, Wijgmaalsesteenweg 36 A1, 3012 Wilsele België.
 • Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten, diensten of een installatie aankoopt bij Advanced Energy.
 • Offerte: De offerte die Advanced Energy aan de Klant uitbrengt voor de aankoop, de levering en/of de installatie van producten en/of diensten.
 • Opleverformulier: Het formulier waarop staat dat de installatie succesvol is afgerond, hetgeen door de Klant voor akkoord wordt ondertekend.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Advanced Energy en de Klant voor de aankoop, de levering en/of de installatie van producten en/of diensten. De Overeenkomst bestaat uit de overeengekomen Offerte, de daartoe behorende bijlagen en deze Algemene Voorwaarden.
 • Prijs: De prijs voor de aankoop, de levering en/of de installatie van producten en/of diensten die de Klant aan Advanced Energy verschuldigd is, zoals gespecificeerd in een Offerte of overeengekomen in de Overeenkomst.
 • Producten: Door Advanced Energy aangekochte producten die worden geplaatst om een werkende installatie op te bouwen (bvb. Zonnepaneel, omvormer, condensatiepomp,…)
 • Installatie: een aantal door Advanced Engergy geplaatste producten die worden gebruik om een volledig werkende oplossing te bouwen (bvb. Zonnepanelen installatie, warmtepomp installatie, laadpaal installatie,…

1.3     In geval van tegenstelling of afwijkingen tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en deze van de Offerte, zullen de bepalingen van de offerte altijd voorrang hebben.

1.4     Advanced Energy heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Aanpassingen in de Algemene Voorwaarden die na het ondertekenen van een Offerte plaatsvinden, maken geen onderdeel uit van de gesloten

1.5     Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van toepassing blijven.  In voorkomend geval zal de ongeldige of nietige clausule vervangen worden door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die de ongeldige of nietige clausule zo veel mogelijk, in de mate van het mogelijke, benadert. Indien termijnen of vergoedingen te hoog of te laag worden bevonden, zullen deze herleid worden tot hetgeen maximum aanvaard wordt door de courante rechtspraak terzake.

1.6     Tenzij er expliciet en schriftelijk van deze Voorwaarden wordt afgeweken, zijn zij bindend voor de Klant en primeren zij boven alle andere mogelijke bepalingen of voorwaarden, met inbegrip van de eigen algemene voorwaarden van de Klant.

1.7     Advanced Energy kan zonder toestemming van de Klant, de uitvoering van werkzaamheden die werden vastgelegd in een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een onderaannemer.

1.8     De uit de overeenkomst tussen Advanced Energy en de Klant voortvloeiende rechten en plichten kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Advanced Energy.

1.9     De Klant dient zelf al de wettelijke, administratieve en reglementaire voorschriften te respecteren en te vervullen en dient daarbij te beschikken over al de nodige vergunningen m.b.t. de uit te voeren werken (o.a. niet-limitatief: stabiliteit studies, stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning,…).

1.10     Indien Advanced Energy één of enkele clausules die in deze Voorwaarden in haar voordeel gestipuleerd zijn, niet toepast, kan dit niet geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht en kan Advanced Energy zich daarop alsnog te beroepen.

Artikel 2: offerte en overeenkomst

2.1     De Offerte bevat een volledige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten die worden gebruikt om een Installatie te bouwen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod/de Offerte binden Advanced Energy niet.
Een offerte is altijd een raming van de opgegeven werken. Wanneer de Klant verzoekt dat Advanced Energy meerwerk dient uit te voeren, aanvaardt deze dat dit meerwerk niet is inbegrepen in de offerte en aldus bijkomend zal worden gefactureerd.

2.2     De geldigheidsduur van de Offerte wordt steeds op de Offerte vermeld. Behoudens andersluidend akkoord hebben de offertes van Advanced Energy een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf de offertedatum.

2.3     Plannen, ontwerpen, tekeningen en andere aan de klant bezorgde documenten blijven eigendom van Advanced Energy. Advanced Energy behoudt zich het recht voor om deze zonder toelating van de Klant voor eender welke andere doeleinden te gebruiken.

2.4     In afwezigheid van andersluidend schriftelijk akkoord, blijven alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door Advanced Energy opgestelde documenten en uitgevoerde werken, de uitsluitende eigendom van Advanced Energy, zelfs indien deze in opdracht van de klant werden opgemaakt. Advanced Energy behoudt zich het recht voor het resultaat van haar werk of project te gebruiken voor haar eigen publiciteit zoals de opname op haar website of in andere documenten.

2.5     Offertes zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende lonen, prijzen van materialen, grondstoffen en diensten. In geval van officiële prijsverhogingen van genoemde waarden, heeft Advanced Energy het recht de prijzen evenredig aan te passen en dit tot aan de levering of volledige afwerking.

2.6     De planning en uitvoering van de werken, bestellingen en leveringen geschieden pas na betaling van het contractueel bedongen voorschot en nadat de Klant zijn verplichtingen krachtens en uit de overeenkomst en deze Voorwaarden volledig is nagekomen.

Artikel 3: Herroepingsrecht, Beëindiging en ontbinding

3.1    De Klant (een natuurlijk persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële noch aan zijn beroepsactiviteiten kunnen worden toegeschreven) heeft gedurende 14 dagen na ontvangst/ plaatsing van de Installatie het recht om de Overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te herroepen. Dit herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor de levering van goederen die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze en/of de beslissingen van de consument, of voor producten en installaties die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen. Gedurende deze herroepingstermijn van 14 dagen is de klant aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

3.2    Om van dit herroepingsrecht gebruik te maken  moet de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden aan Advanced Energy voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken. De Klant zal vervolgens op zijn of haar kosten en op zijn of haar risico de geplaatste goederen (de Installatie) aan Advanced Energy terugsturen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

3.3    Indien de Installatie moet worden gedemonteerd na herroeping zoals bedoeld in artikel 3.2, dan verstrekt de Klant aan Advanced Energy de opdracht om, op kosten van de Klant, de Installatie te demonteren en aan Advanced Energy te Bij verwijdering van de Installatie is Advanced Energy niet gehouden de leidingen, toebehoren en overige aanpassingen die tijdens de installatie werden aangebracht te verwijderen en/of enige getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken. Advanced Energy is niet verplicht om muren, plafonds of andere zaken die door de montage en/of verwijdering van de Installatie zijn aangetast in de oorspronkelijke staat te herstellen. Advanced Energy heeft het recht om de kosten van de demontering en enige schade aan de Producten, ontstaan tussen het moment van installatie en het demonteren van de Installatie te verrekenen met haar betalingsverplichting aan de Klant.

3.4    Advanced Energy zal, na ontvangst van de geretourneerde producten, het eventueel door de Klant betaalde bedrag terugbetalen. Advanced Energy heeft echter het recht om enige schade aan de retour ontvangen producten en/of kosten die wettelijk en/of contractueel ten laste van de Klant vallen evenals uurlonen en transportkosten te verrekenen met haar betalingsverplichting aan de desbetreffende Klant.

3.5    Advanced Energy heeft het recht om zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst elke overeenkomst met de Klant als ontbonden te beschouwen lastens de Klant en alle leveringen en diensten te staken, alleszins te schorsen, op risico en voor rekening van de Klant, met terugname van de geleverde goederen en onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen, in geval van:

 • Niet-naleving door de Klant van deze Voorwaarden; of
 • Faillissement van de Klant of het instellen van een vordering tot faillietverklaring tegen de Klant.

3.6    Advanced Energy behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst elke overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang te ontbinden en alle leveringen en diensten te staken, alleszins te schorsen, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant, in geval van:

 • Overmacht in hoofde van Advanced Energy, zelfs indien de situatie van overmacht slechts tijdelijk is; of
 • De bestelde goederen niet langer in de handel verkrijgbaar zijn.

3.7    Onverminderd de overige rechten van Advanced Energy, zal in geval van ontbinding van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, de Klant steeds gehouden zijn tot vergoeding van de reeds geleverde goederen en diensten tot op datum van ontbinding.

3.8    In geval van schorsing van de overeenkomst door Advanced Energy overeenkomstig het voorgaande, bepaalt Advanced Energy zelf wanneer zij de werken opnieuw zal aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is ten aanzien van de Klant (o.a. niet limitatief omwille van opgelopen vertraging). Wanneer de schorsing te wijten is aan een fout of nalatigheid van de Klant, zal de Klant de schade vergoeden die Advanced Energy hierdoor zou lijden (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse schade).

3.9    In geval een overeenkomst voorafgaandelijk aan de uitvoering eenzijdig door de Klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk, om welke reden dan ook (uitgezonderd geldig herroepingsrecht), is deze aan Advanced Energy een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30 % van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Advanced Energy om de gedwongen uitvoering in natura te vorderen of een hogere schadevergoeding te vorderen, indien een grotere effectieve schade kan worden aangetoond.

Artikel 4: Prijs en betaling

4.1    De Klant is aan Advanced Energy de Prijs verschuldigd zoals deze vermeld staat in de Overeenkomst. Kennelijke fouten en onjuistheden in de Offerte of Overeenkomst binden Advanced Energy niet en kunnen ook na de ondertekening van de Overeenkomst door Advanced Energy worden aangepast. Indien de Klant niet akkoord gaat met de aanpassingen heeft deze het recht om de Overeenkomst binnen 5 werkdagen op te

4.2    Alle werken, leveringen, werkuren die niet expliciet vermeld zijn in de bestekken en offertes, zullen afzonderlijk aangerekend worden aan het standaard regietarief. Ten aanzien van Advanced Energy moeten bijbestellingen of wijzigingen van de uit te voeren werken steeds schriftelijk bewezen worden.

4.3    Grondwerken, andere bouwkundige werken, diepteaardingen, specifieke kosten van de netbeheerder en keuringskosten zijn nooit inbegrepen in de vooropgestelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.4    De werkuren zijn steeds gebaseerd op de normale werkuren (8u-16h30) van de aangestelden van Advanced Energy. Voor werken buiten deze uren en buiten de normale werkdagen, zullen de wettelijk in voege zijnde verhogingen van toepassing zijn. Voor alle prestaties – uitgezonderd werken waar een globale forfaitaire prijs (werk, materiaal, verplaatsing) werd vastgelegd – worden de verplaatsingskosten (d.i. brandstofkost & slijtage van de wagen), de verplaatsingstijd heen en terug naar de zetel van de firma, alsmede vervoer & behandeling van materiaal in rekening gebracht. De tarieven per man en per dag zullen berekend worden volgens het barema van toepassing gesteld door het paritair comité van de sector (PC149). Worden niet als normale werkdag beschouwd: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen.

4.5    Tenzij anders overeengekomen, is de Prijs opeisbaar onmiddellijk na de vervaldatum vermeld op de factuur.

4.6    De Klant heeft nooit het recht om betalingsverplichtingen t.a.v. Advanced Energy te compenseren of te verrekenen.

4.7    In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal Advanced Energy eerst een kosteloze betalingsherinnering versturen (per e-mail), deze mail geldt als formele ingebrekestelling. Indien binnen een termijn van 14 dagen geen betaling van het volledige saldo wordt ontvangen zal automatisch overgegaan worden op een nalatigheidinterest ten belope van 1,5 % per begonnen maand te rekenen vanaf de 14e kalenderdag na het verzenden van de betalingsherinnering per mail. Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd waarvan het bedrag wordt bepaald door de grootte van het openstaand saldo:

 • 20 € forfaitaire schade wanneer het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan 150 €;
 • 30 € vermeerderd met 10% van het verschuldigd bedrag of de schijf tussen 150,01 € en 500 € als het verschuldigde saldo tussen 150.01 € en 500 € is.
 • 65 € vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag of de schijf tussen 500 € met een maximum van 2.000 € als het verschuldigde saldo hoger is dan 500  €.

Indien na 14 kalenderdagen volgend op het verzenden van de betalingsherinnering de factuur onbetaald blijft zal Advanced Energy gerechtigd zijn om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het gehele openstaande bedrag. Advanced Energy kan er ook voor opteren om zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande toestemming van de Klant, de Installatie waarop het in artikel 7 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, te verwijderen en zich het bezit hiervan toe te eigenen, onverminderd de overige aan Advanced Energy toekomende rechten. De verwijdering van de Installatie geschiedt door of namens Advanced Energy en voor rekening van de Klant. Bij verwijdering van de Installatie is Advanced Energy niet gehouden de leidingen, toebehoren en overige aanpassingen die tijdens de installatie werden aangebracht te verwijderen en/of enige getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken. Advanced Energy is niet verplicht om muren, plafonds of andere zaken die door de montage en/of verwijdering van de Installatie zijn aangetast in de oorspronkelijke staat te herstellen. Advanced Energy kan desgevallend haar verplichtingen jegens de Klant opschorten tot na betaling van het gehele openstaande bedrag.

4.9    Bij laattijdige betaling zal Advanced Energy de mogelijkheid hebben om alle uitstaande bestellingen te schorsen of te annuleren (onder voorbehoud van alle rechten en vorderingen) en om alle prestaties voor deze Klant te schorsen, lastens en op risico van de Klant (ongeacht of deze voortvloeien uit voorgaande of latere overeenkomsten) en deze pas te hervatten vanaf de regularisatie van de betaling. In voorkomend geval heeft Advanced Energy tevens het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden lastens te Klant, onverminderd haar recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Levering en installatie – verplichtingen van Advanced Energy

5.1    Alle door Advanced Energy opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts benaderend en informatief. Advanced Energy zal zich inspannen de overeengekomen termijn(en) na te komen, maar op geen enkele wijze kan het overschrijden van deze termijnen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding of verwijlintresten ten laste van Advanced Energy.

5.2    De leverings- en/of installatietermijn wordt steeds verlengd met de tijd dat vertraging optreedt doordat de levering of installatie bij de Klant niet kan plaatsvinden door omstandigheden die aan Klant toegerekend dienen te worden, daaronder begrepen het niet aanwezig zijn tijdens een afspraak. Eventuele kosten die Advanced Energy hierdoor moet maken, kan Advanced Energy aanrekenen aan de Klant.

5.3    De Klant kan tot 10 werkdagen voor de afgesproken plaatsingsdatum de afspraak kosteloos herplannen. Indien deze 10 dagen niet worden gerespecteerd dan kan Advanced Energy hiervoor kosten aanrekenen.

5.4    Advanced Energy vergoedt geen kosten die de Klant zou moeten maken om aanwezig te kunnen zijn tijdens de Installatie. Ook indien de installatietermijn uitloopt zal Advanced Energy niet instaan voor de daaraan gerelateerde kosten.

5.5    Advanced Energy is gerechtigd om deelleveringen te laten plaatsvinden.

5.6    De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Advanced Energy (zijnde tussen 8h en 16h30), tenzij anders met de Klant overeengekomen.

5.7    Na afronding van de werkzaamheden, zal Advanced Energy samen met de Klant een oplevering uitvoeren om te controleren of de installatie goed en veilig werkt. Eventuele opmerkingen worden op het Opleveringsformulier genoteerd. De ondertekening van het Opleverformulier geldt als aanvaarding van de Installatie.

Artikel 6: Levering en installatie – verplichtingen van de Klant

6.1    De Klant zorgt voor eigen rekening en risico dat de aangewezen plaats van installatie geschikt is voor de montage van de Installatie en bovendien proper, veilig en vrij van ongedierte en huisdieren is. De toegangswegen tot de installatie dienen vlot bereikbaar te zijn en voldoende beschermd te zijn tegen zwaar vervoer (o.a. bestelwagens, hoogtewerkers), voldoende parkeerplaatsen dienen te worden voorzien en indien nodig zullen tijdig parkeervergunning(en) en/ of verkeersborden worden aangevraagd. Voor een correcte uitvoering dient het  personeel van Advanced Energy vlotte toegang te krijgen tot werkplaats. De Klant bezorgt tevens de relevante bouwkundige informatie over het gebouw en technische installatie zoals de ligging van leidingen en dergelijke meer. De Klant is verantwoordelijk voor een goed werkende en ARAI conforme elektrische installatie en is tevens verantwoordelijk voor stabiliteit en draagvermogen van het gebouw en de dakconstructie waarop de installatie wordt uitgevoerd.

6.2    De Klant is verantwoordelijk om voor aanvang van de werkzaamheden de nodige toestemmingen, goedkeuringen en vergunningen te bekomen. Op de plaats van uitvoering mogen geen  ongezonde en/ of gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en dienen voorafgaandelijk de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen te worden getroffen ter voorkoming van schade aan andere goederen en letsel aan personen die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden. De klant dient de aangestelden van Advanced Energy toelating te geven om werfafval te kunnen deponeren op last van de klant.

6.3    Wanneer Advanced Energy tijdens de uitvoering van de werkzaamheden constateert dat de risico’s op schade of onveilige werkzaamheden te groot zijn dan kan Advanced Energy de werkzaamheden staken en de Overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig verbreken zonder dat Advanced Energy hiervoor aan de Klant enige schadevergoeding verschuldigd is. Alle kosten die ontstaan door het niet correct naleven van de in artikel 6.1 en 6.2 vermelde zaken zijn altijd en uitsluitend ten laste van de Klant.

Artikel 7: Productspecificaties en eigendomsvoorbehoud

7.1    Advanced Energy behoudt zich in uitzonderlijke gevallen (o.a. materiaal schaarste) het recht voor om producten te leveren of te laten leveren afkomstig van derden, van een afwijkend merk dan hetgeen voorzien werd in offerte, bestek of contract, mits een vergelijkbare kwaliteit en een ten minste technisch gelijkwaardige versie. Afwijkingen in de productspecificaties van de geleverde of geïnstalleerde Producten ten opzichte van hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen, zijn in beginsel geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst en geven geen aanleiding tot minprijzen.

7.2    In geval van aanneming worden de goederen op risico van Advanced Energy tot op de werf gebracht. Het risico gaat over op de Klant zodra de goederen de werf hebben bereikt. De Klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd.  Schade, verlies of diefstal van de geleverde goederen na levering op de werf zijn ten laste van de Klant.  Geleverde goederen op de werf, waarvan de plaatsing wordt verzorgd door Advanced Energy, worden door de Klant in bewaargeving aanvaard. De Klant zal in het kader van deze bewaargeving de bouwplaats voldoende beveiligen om schade, verlies of diefstal te voorkomen.

7.3    De eigendom van de door Advanced Energy bij de Klant geleverde of geïnstalleerde Producten blijft bij Advanced Energy, zolang de Klant nog niet al zijn of haar betalingsverplichtingen is nagekomen. De Klant is er zolang enkel houder van en mag ze niet verwerken, vervreemden of bezwaren tot de volledige betaling. In geval van niet-betaling door de Klant, mag Advanced Energy de goederen zonder toestemming van de Klant weer losmaken en terugnemen, nadat deze aangetekend in gebreke werd gesteld. Eventuele voorschotten dienen ter vergoeding van de door Advanced Energy geleden schade en zijn aldus definitief verworven. Minwaarde op geleverde goederen wordt in rekening gebracht evenals de kosten voor het verwijderen van de geplaatste goederen.

7.4    De Klant is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of geïnstalleerde Installatie te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal.

7.5    De eigendom gaat definitief over op de Klant, zodra deze alle openstaande facturen betaald heeft.

7.6    Ingeval van faillissement worden wederzijdse schulden gecompenseerd zodat enkel het saldo verschuldigd is.

Artikel 8: Waarborg en aansprakelijkheid

8.1    Advanced Energy verbindt zich slechts tot een middelenverbintenis. Advanced Energy is in ieder geval slechts aansprakelijk in geval van grove fout, opzettelijke fout of bedrog. Advanced Energy is evenmin aansprakelijk voor schade uit gegeven adviezen. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Advanced Energy bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Advanced Energy steeds de bedoeling van de Klant als leidraad en uitgangspunt neemt. De Klant dient zelf te onderzoeken of het geleverde geschikt is voor het doel dat hij voor ogen heeft, indien nadien blijkt dat dit niet zo is, is Advanced Energy niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

8.2    De aansprakelijkheid van Advanced Energy voor directe schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een wettelijke aansprakelijkheid en/of uit hoofde van de Overeenkomst, is per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen, beperkt tot 25% van het bedrag van de Overeenkomst in uitvoering waarvan het schade verwekkend feit heeft plaatsgevonden en mits de klant schade bewijst voor minstens dit bedrag.

8.3    Advanced Energy wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor gederfde omzet en winst, gemiste commerciële kansen, vertragingsschade, diefstal, exploitatieschade, reputatieschade, vermeend gebrek aan comfort of andere indirecte schade en/of gevolgschade. De Klant vrijwaart Advanced Energy voor deze zaken tegen alle aanspraken van derden, zowel de contractuele als de buitencontractuele. De Klant draagt ook alle aansprakelijkheid ten aanzien van derden, ook tegenover de buren (art. 544 B.W.) voor schade of hinder die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst.

8.4    Door de Klant wordt afstand van verhaal gedaan t.a.v. Advanced Energy voor zichzelf en zijn verzekeraar, in geval van uitkering na een schadegeval.

8.5    Indien de overeenkomst zaken betreft die Advanced Energy van derden betrekt of heeft betrokken, is haar aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van Advanced Energy ten aanzien van Advanced Energy aansprakelijk is.

8.6    Advanced Energy is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die bij de uitvoering van de Overeenkomst is ontstaan ten gevolge van door de Klant aangewezen, ter beschikking gestelde of voorgeschreven hulppersonen, materialen, plannen, instructies, onjuiste en/of onvolledige gegevens en eisen.

8.7    Advanced Energy verstrekt aan de Klant op de Installatie/ Producten niet meer dan de fabrieksgarantie die zij zelf van de fabrikant/ toeleverancier van de Producten verkrijgt. Deze fabrieksgarantie betreft enkel de Producten en wisselstukken met uitsluiting van arbeidsloon en de verplaatsingskosten. Deze garantieverplichting is enkel geldig op het Belgische grondgebied en gaat pas in na volledige betaling van de facturen van Advanced Energy.

8.8    Defecten aan de Installatie, waarbij een beroep wordt gedaan op de contractuele garantie, dienen zo spoedig mogelijk na het ontdekken van het gebrek, en/of schade per e-mail of aangetekend schrijven aan Advanced Energy te worden gemeld.

8.9    De garantie is niet van toepassing indien het gebrek aan de Installatie het gevolg is van een van een externe oorzaak en/of de oorzaak niet aan Advanced Energy is toe te rekenen, waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd of onveilig gebruik, verkeerde toepassing, het aanbrengen van veranderingen aan de Installatie of reparaties door derden. De contractuele garantie is eveneens niet van toepassing bij overmacht.

8.10  Advanced Energy kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer tijdens het uitvoeren van de (installatie)werkzaamheden door of namens Advanced Energy schade wordt toegebracht aan  het bouwterrein, aanpalende roerende en onroerende goederen, derden of aan zaken, die het onvermijdelijke gevolg zijn van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van Advanced Energy. Bij schade anders dan onvermijdelijke kleine schade die samenhangt met de installatie (zoals bijvoorbeeld krasjes op muren en vloeren waaraan de Installatie bevestigd wordt), dient de Klant Advanced Energy direct en in ieder geval, op straffe van verval, binnen 2 dagen nadat de Klant de schade heeft geconstateerd, te informeren.

Artikel 9: Herstelling

9.1    Betalingen/ facturen die betrekking hebben op depannages of herstellingen, hebben specifieke betaalvoorwaarden en kunnen in sommige gevallen onmiddellijk bij uitvoering van de werken worden aangerekend via een kaartlezer of betaalapp.

9.2    De waarborg waarvan de Klant geniet op basis van artikel 8, beperkt zich uitsluitend tot het vervangen stuk waarvan de gebrekkigheid bewezen is, exclusief de prestaties en andere kosten, die steeds gefactureerd zullen worden.

Artikel 10: Overmacht

10.1    Indien Advanced Energy niet of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van overmacht zal zij niet aansprakelijk zijn.  Overmacht betreft de onvoorziene situatie die niet aan Advanced Energy kan worden toegerekend en waarop Advanced Energy geen vat heeft of behoorde te hebben en hetwelk een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de Overeenkomst.

10.2    Van overmacht is sprake in het geval van onder meer, maar niet beperkt tot:  werkstaking of collectieve acties, brand, oorlog, sabotage, onlusten, opstand, transportmoeilijkheden, guerrilla-actie, terrorisme, economische sancties of embargo, hittegolf, vrieskoude of hevige weersomstandigheden die tot gevolg hebben dat Advanced Energy niet veilig kan werken, een epidemie, een pandemie, onbeschikbaarheid van elektriciteit, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen, één en ander betreffende haar bedrijf dan wel bij één van haar leveranciers of anderszins betrokken derden waardoor de ondernemer haar verplichtingen niet (meer) kan nakomen.

10.3    Advanced Energy zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de specifieke overmachtssituatie.

10.4    In geval van tijdelijke overmacht zullen de verplichtingen betreffende de levering en uitvoering van de Overeenkomst opgeschort worden totdat de overmachtssituatie een einde neemt. Indien de overmacht als definitief en blijvend wordt beschouwd kan de Overeenkomst door beide partijen éénzijdig worden geannuleerd. In geval van overmacht  zal Advanced Energy op geen enkele wijze in gebreke wordt geacht te zijn en zal Advanced Energy geen schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zijn.

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1  Advanced Energy is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor elke vraag aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via support@AdvancedEnergy.be.

11.2  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ons en door een aantal derden: onze commerciële partners (bijvoorbeeld installateurs of leveranciers van producten verbonden aan onze producten, zoals onder andere warmtepompen, zonnepanelen, batterijen, laadpalen en smart home),  incassobureaus en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen en de bevoegde autoriteiten.

11.3  Indien u een klacht hebt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren of kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be.

Artikel 12: Klachtenregeling

12.1  De klant is verplicht om de inhoud van de levering en van de factuur onmiddellijk na te zien bij de ontvangst.

12.2  De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering of de plaatsing bestonden en waarvan de Klant kennis had of behoorde te hebben, moeten binnen de 8 dagen na de levering of plaatsing per aangetekend schrijven worden gemeld aan Advanced Energy, bij gebreke waaraan de Klant geacht wordt deze te hebben aanvaard en ze gedekt zijn. Worden niet beschouwd als (on)zichtbaar gebrek, noch als een gebrek in de conformiteit noch als een (on)zichtbaar gebrek: lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

12.3  De aansprakelijkheid van Advanced Energy voor verborgen gebreken is beperkt tot één jaar na de levering van de goederen of één jaar na uitvoering van de diensten, voor zover en in de mate dat de waarborg van de leverancier van Advanced Energy nog niet verlopen is.

12.4  Klachten in verband met verborgen gebreken of over de uitvoering van de Overeenkomst moeten, op straffe van verval, binnen redelijke tijd en uiterlijk binnen 8 dagen na constatering van problemen door de Klant, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Advanced Energy

12.5  Elke klacht of opmerking op een factuur van Advanced Energy dient onmiddellijk en ten laatste 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven door de Klant aan Advanced Energy te worden gemeld, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn door de Klant.

12.6  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor onderstaande regeling.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1  Deze Voorwaarden alsmede elke overeenkomst tussen Advanced Energy en de Klant worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

13.2  Ten aanzien van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomsten tussen Advanced Energy en de Klant en die niet minnelijk kunnen worden geregeld, is de bevoegde rechter in Leuven bij uitsluiting bevoegd.